H U S L E N K Y

HLAVNÍ MENU

Úvodní stránka
Obecní úřad
Adresář
(Služby, zdravotnictví,
restaurace)
Historie
Fotogalerie
Zajímavosti
Sport
Napsali o nás

Chat

Ozdravovna
v Kychové

Farní sbor ČCE
 

ANKETA
Už jste vyzkoušeli nový chat?
Ano 1645(51%)
Ne 1552(49%)
(Hlasujte kliknutím na odpověď)
 
190406 návštěvníků
od ledna 2003


8.4.2003
Program obnovy vesnice III.

SWOT anal?za obce Huslenky

Anal?za je v?chodiskem pro grantov? jedn?n? a ??zen?, p?edkl?d?n k vyj?d?en? ve?ejnosti

Vysv?tlen?:
Strenghts ? siln? str?nky
Weaknesses ? slab? str?nky
Opportunities ? p??le?itosti
Threaths ? hrozby

Siln? str?nky
zdrav? ?ivotn? prost?ed?
?ist? vzduch, ?ist? voda, lesy,
hory Beskydy - Javorn?ky
nep??tomnost pr?myslu
v??ka od 390-920 m ? ide?ln? prost?ed? pro turistiky, l??ba srde?n?ch a d?chac?ch chorob ozdravovna Kychov?
budov?n? cyklostezek a ly?a?sk?ch stezek
n?zk? kriminalita
z?stavba nen? kumulovan? na jeden prostor, ale rozprost?en? po 13 ?dol?ch
sou??st mikroregionu Vset?n
horsk? zdroj pitn? vody
koup?n? v Be?v?
?kola
ob?erstvovac? a ubytovac? kapacity
m?stn? ?asopis, internetov? str?nky
rozvoz ob?d? pro d?chodce

Slab? str?nky
pracovn? p??le?itosti
pohrani?n? oblast (Slovensko)
nejist? finan?n? p??jmy ze st?tn?ho rozpo?tu
doj??d?n? za prac?
16 % nezam?stnanost slab? propagace
mal? zainteresovanost obyvatel obce na d?n? v obci
komunikace s nad??zen?m org?nem (kraj)
poru?en? komunikace s ostatn?mi obcemi vznikl? z?nikem okresu vyu?it? finan?n?ch zdroj? grantov?ch nadac?, EU ? rozvoje regionu spole?ensk? ?ivot

P??le?itosti
projekt Hornovsadsk? dr?hy - cyklostezky, ly?a?sk? trasy, j?zda na kon?ch, p??rodn? golfov? H?i?t?
(permentn? j?zdenky na kompletn? dopravu ? vlak, autobus, vleky) projekt ?ist? Be?va
pastevectv? ovc?
prohlouben? agroturistiky v obci - projekt zveleben? Huslenek
lep?? vyu?it? rekrea?n?ch objekt? Kychov? celnice, ozdravovna, M? ?dol?
demografick? p?ehled obyvatel ? potenci?l
komunitn? pr?ce s ob?any, projektanty, nad??zen?mi org?ny
harmonogramy prac?, pl?n?
zapojen? d?t? do procesu rozhodov?n?

Hrozby
nekompetentn? rozhodov?n? ?shora? ? v p??pad? Huslenek hospoda?en? s pitnou vodou
monstrozn? projekt kanalizace pro obce nad 2000 obyvatel
povodn?
sesuv p?dy
zvy?ov?n? nezam?stnanosti
legislativa (nesmysln? vytv??en? obecn? platn?ch z?kon? neberouc? v potaz specifika obce)
militantn? ekologov? ? probl?my s CHKO Beskydy

N?vrh zpracoval 21.2.2003

Ing. Josef Pokorn?, m?stostarosta obce Huslenky
Marie Haisov?, MBA, poradenstv?

Term?ny:
SWOT k dopln?n? a p?ipom?nkov?n? do 31.3.2003 ? na internetu, v Informa?n?m zpravodaji Huslenek (s n?vratkou s uveden?m term?nu do obchod?)

demografick? p?ehled obyvatel (v?kov? slo?en? obyvatel regionu, porodnost a?mrtnost, progn?zy demografick?ho v?voje) ? do 28.2.2003 ? zve?ejnit ve Informa?n?m zpravodaji

dokumentaci k rozvoji Huslenek vystavit k p?ipom?nk?m obyvatel 05-06/2003 ? ozn?men? v jarn?m IZ

komunitn? pl?nov?n? ? 07-08/2003

Informace:
11.9.2005 Dopln?ny v?sleky z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2005.
31.8.2005 Do fotogalerie p?id?ny nov? fotografie ze z?vodu horsk?ch kol (více...)
26.8.2005 Pozv?nka na z?jezd SDH Huslenky (více...)
17.8.2005 Vala?sk? MTB kr?l (více...)
30.4.2005 Stracenec 2005 (více...)
22.4.2005 N?vrh rozpo?tu obce 2005
25.4.2005 Ozn?men? n?vrhu na vyhl??en? zvl??t? chr?n?n?ho ?zem? v CHKO Beskydy. (více...)
11.10.2004 Byla p?epracov?na fotogalerie a rozd?lena na n?kolik sekc
6.9.2004 V?sledky Vala?sk? MTB kr?l 2004 ke sta?en? zde.
4.9.2004 Fotografie ze z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2004
4.8.2004 V zaj?mavostech najdete p??sp?vek o bronzov?ch n?ramc?ch z Kychov?.
7.4.2004 N?v?t?va d?t? z huslensk? ?koly na obecn?m ??ad?
1.3.2004 Huslenky maj? nov?ho starostu (více...)
17.12.2003 nab?dka pozemku k v?stavb? RD (více...)
11.12.2003 obecn? z?vazn? vyhl??ka o m?sn?ch poplatc?ch 2/2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
26.4.2003 Ocen?n? divadeln?ho souboru Z? Huslenky - Ba?iny (více...)
17.4.2003 Vyu?it? ve?ejn?ho prostranstv?-sout (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice III. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice II. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice I. (více...)
Dnes je
pátek, 18.10.2019
Svátek má
Lukáš

mikee ©2oo2