H U S L E N K Y

HLAVNÍ MENU

Úvodní stránka
Obecní úřad
Adresář
(Služby, zdravotnictví,
restaurace)
Historie
Fotogalerie
Zajímavosti
Sport
Napsali o nás

Chat

Ozdravovna
v Kychové

Farní sbor ČCE
 

ANKETA
Už jste vyzkoušeli nový chat?
Ano 1645(51%)
Ne 1552(49%)
(Hlasujte kliknutím na odpověď)
 
190399 návštěvníků
od ledna 2003


8.4.2003
Program obnovy vesnice II.

PROGRAM OBNOVY VESNICE HUSLENKY

Huslenky
kraj Zl?nsk?
po?et obyvatel 2109
rozloha 3508 ha
kulturn? pam?tky - evangelick? kostel
- pomn??ek v ?dol? Kychov? na pam?tku p?echodu 1.?s. arm?dn?ho sboru
- v r. 1945
- ?eman?v dvorec ? ucelen? z?stavba lidov? architektury
D?le viz Program obnova obce ? p?ihl??ka obce z roku 1995.

Stru?n? charakteristika obce

Obec Huslenky vznikla rozd?len?m obce Hov?z? v r. 1949. Je p??hrani?n? obc? se Slovenskem na pomez? Vset?nsk?ch vrch?, Beskyd a Javorn?k?, asi 10 km v?chodn? od Vset?na. Katastr obce je sou??st? CHKO Beskydy. Zastav?n? ?zem? obce je ve 13-ti ?dol?ch, kolem potok? a ?eky Be?vy. Vesm?s se jedn? o rozpt?lenou z?stavbu rodinn?ch domk? , samot a usedlost?. Dopravn? spojen? zaji??uje silnice II/487 a ?elezni?n? tra? Vset?n ? Velk? Karlovice, kter? vyu??v? v?t?ina ekonomicky aktivn?ch obyvatel za cestami za prac?. Dal?? charakteristika je uvedena v anal?ze SWOT

Po komun?ln?ch volb?ch v roce 2002 se OZ rozhodlo p?epracovat a novelizovat ?program obnovy vesnice? a to z n?kolika podstatn?ch d?vod?. Jedn? se p?edev??m o ekonomick? mo?nosti obce, ale i vzhledem ke v?em odborn?m posudk?m t?kaj?c?ch se rozvoje Vala?ska, kde se klade d?raz ? a to i do budoucna ? na rozvoj cestovn?ho ruchu, rekreace, ozdravn?ch pobyt? a sportovn?ho vy?it?. Z toho pak vypl?v? vznik nov?ch pracovn?ch p??le?itost? a z?sk?v?n? finan?n?ch p??jm? pro cel? region. Tomuto z?m?ru je p?izp?soben aktualizovan? Program obnovy vesnice, (d?le jen ?Program?)

?PROGRAM? V ?ROVNI VENKOVSK?HO MIKROREGIONU

Obec Huslenky je sou??st? Mikroregionu Vset?nsko, sdru?en? obc? Vsacko, ?ist? Be?va, Hornovsack? dr?ha. Ve v?ech t?chto sdru?en?ch pak na?e obec hled? podporu pro z?jmy nadobecn? ale i obecn?, kter?mi jsou: dopravn? obslu?nost, plynofikace, nakl?d?n? s komun?ln?m odpadem, odkanalizov?n? a ?i?t?n? odpadn?ch vod ( v tak specifick? obci, jako jsou Huslenky), rozvoj venkovsk? turistiky a agroturistiky (propojen? cyklotras atd.)
?e?en? venkovsk? turistiky bude v na?? obci do budoucna realizov?na v kontextu v v??e uveden?m mikroregionem.
Rozborem mo?nost?, kter? nab?z? dosa?iteln? okol? na?? obce, jsme zjistili, ?e:
- zaj?mav? skaln? ?tvary se nach?zej? v obci Pul??n, Lide?ko(cvi?n? sk?ly)
- ly?a?sk? vleky:Velk? Karlovice, N.Hrozenkov, Halenkov, Huslenky- ?ern?,Zd?chov
- koup?n?: Be?va (Hov?zsk? splav s kempingem), Zd?chov (venkovn? baz?n), Vset?n (kryt? baz?n, tobog?n)
- tenis: Huslenky, Vset?n (v zim? kryt? dvorce)
- squach:Vset?n
- rybolov: Huslenky (rybn?k), Be?va
- turistika, cykloturistika, m??ov? hry, paraglajding (Ochmelov) ? to v?e v hojn? m??e v cel?m okol? s n?dhern?mi vyhl?dkov?mi body.
Z v??e uveden?ho je patrn?, ?e pro smyslupln? str?ven? voln?ho ?asu a pro plnohodnotn? pobyt na Vala?sku v bezprost?edn?m okol? Huslenek chyb? dobudovat dostate?nou ubytovac? kapacitu a zrestaurovat st?vaj?c? (M? v ?dol?, Celnice a vilka v Kychov?), vybudovat z?zem? pro cykloturistiku, p??? turistiku (dobudov?n? tras, jejich zna?en? s napojen?m na okol?). V r?mci sdru?en? Hornovsack? dr?hy jsme jedni ze zadavatel? racion?ln?ho ?e?en? osobn? dopravy (?D,?SAD, MHD Vset?n), v?etn? dopl?kov?ch program?, jako ly?a?sk?ch trat? pro b??ka?e,dostavba a propojen? cyklotras Horn?ho Vsacka.

?PROGRAM? V ?ROVNI NA?? OBCE

Z dosud uveden?ho vypl?v? i program obnovy na?? obce. Jedn? se p?edev??m o vhodn? propojen? v?ech okoln?ch center sportu ,z?bavy i pozn?v?n?, spole?n? vyd?v?n? reklamn?ch materi?l?, vyu??v?n? dota?n? politiky jednotliv?ch ministerstev a EU.
Pro rozvoj soun?le?itosti na?ich obyvatel s obc? , chceme na?e ?sil? zam??it p?edev??m na:
a) Zaji??ov?n? a zdokonalov?n? v?ech funkc?, kter? jsou standartn? pro ?ivot ob?an? ve vesnici evropsk?ho typu. Je to p?edev??m restaurace a v?stavba vodovodn?ho ??du do dal??ch m?st vesnice, zaji?t?n? nezne?i??ov?n? vodote?? dom?c?m odpadem, dokon?en? v?stavby chodn?k? (Pod ?ern?m), polo?en? nov?ch povrch? na m?stn?ch komunikac?ch (kolem budovy star?ho MNV, kolem Blah?, cesta ke Kopeck?m ??.), dobudov?n? z?bavn? z?ny Rybn??ek) , ?prava a zvelebov?n? ve?ejn?ch prostranstv? (u v?hy v doln? ??sti obce).
b) Velk? d?raz OZ p?ikl?d? prohlubov?n? komunitn? spole?nosti (spolupod?len? se na chodu obce ?ir?? ve?ejnost?), podpo?e a rozv?jen? aktivit ob?ansk?ch sdru?en? a spolk? (po??d?n? sportovn?ch akc? ? fotbalov? turnaj mundi?l, tenisov? turnaje, cvi?en? aerobiku, ?achov? turnaje, den d?t?, hasi?sk? sout??e,?) .
c) Jako specifikum obce Huslenky se jev? co nejlep?? vyu?it? d?tsk? ozdravovny v Kychov?, zabezpe?en? pln?ho chodu a cel? kapacity. Podle projektu katedry architektury VUT Brno je podneb? a poloha obce velmi v?hodn? pro l??ebn? pobyt lid? ze srde?n?mi probl?my. Z toho vypl?v? snaha OZ o zaji?t?n? pr?zkumn?ch a projektov?ch prac? pro pobyt takov?ch osob v na?? obci (ubytovac? kapacity r?zn?ho typu, restaura?n? obslu?nost atd.)
d) Ochranu historick?ch a pam?tn?ch m?st (evangelick? kostel, ?eman?v dvorec, Galovsk? louky), zviditel?ov?n? ostatn?ch zaj?mavost? obce (v?hledov? m?sta ? Ochmelov, Vala?sk? ky?era, Makyta), vyd?n? publikace o historii ?ivota na ?zem? obce.
e) V?pomoc star??m a nemohouc?m ob?an?m ? zaji?t?n? ob?d?, finan?n? v?pomoc
f) Jako jedna z priorit OZ je vytvo?en? co nejlep??ch podm?nek pro ??ky na?? Z? a M? a? u? p?i samotn?m vyu?ov?n?, nebo pro z?jmovou ?innost v mnoha krou?c?ch ji? v?born? funguj?c?ch. Chceme nav?zat s na?imi ??ky p??m? kontakt t?m, ?e budeme po??dat dny otev?en?ch dve?? Obecn?ho ??adu pro ??ky a tak je seznamovat z jeho ?innost?, po??dat tzv.Sly?en?, kdy ?lenov? zastupitelstva budou odpov?dat ??k?m na jejich ot?zky.
g) Rozvoj hospod??stv? a podnikatelsk?ch aktivit. Vzhledem k omezen?m aktivit?m Zem?d?lsk?ho dru?stva a sn??en?ho z?jmu majitel? poln?ch nemovitost? o zem?d?lskou prvov?robu, se OZ sna?? ???it mezi tyto majitele informace, jak nejl?pe tento majetek zhodnotit (mo?nosti z?sk?n? dotac? na ?dr?bu pozemk?, pron?jem atd.). Aby byla tato z?le?itost dota?ena do zd?rn?ho konce, je nutn? tuto problematiku ?e?it rovn?? za pomoci pozemkov?ch ?prav, kter? znovu zp??stupn? zem?d?lsk? pozemky po p?vodn?ch komunikac?ch, kter? byly v minulosti zru?eny, zaor?ny nebo zavezeny kamen?m p?i srovn?v?n? mez. Po dobu stavebn? uz?v?ry se v obci nebudovaly ??dn? tzv. podniky. T?m sice obec nem?la a nem? ??dn? don?tory, m? v?ak v r?mci sv?ch mo?nost? si nov? podnikatele ?vyb?rat? a t?m ovliv?ovat celkovou image obce.

Je t?eba v?ak vz?t v potaz, ?e realizace v?t?iny p?edstav a pl?n?, jak zlep?it ?ivot v na?? obci, z?le?? na tom, jak se n?m poda?? plnit rozpo?et v p??jmov? kapitole, jak se n?m bude da?it z?sk?vat dotace ze st?tn?ho, krajsk?ho rozpo?tu, nebo z dota?n?ch fond? EU. Jako nejd?le?it?j?? p?edpoklad v?ak vid?me v dobr? pr?ci OZ a ve vz?jemn? komunikaci se v?emi ob?any a sympatizanty na?? obce.

Zastupitelstvo obce si vyty?ilo c?l: Obnovit ?ivot v na?? vesnici ve v?ech jeho aspektech tak, aby se zde ob?an? c?tili jako ?doma? a aby rostl jejich poctiv? a zdrav? patriotismus nejen k rodn? obci, ale tak? k Vala?sku a na?? republice.

V Huslenk?ch??????..

Zpracoval: Ing. Josef Pokorn?
Ji?? P?ikryl

Program obnovy vesnice byl schv?len zastupitelstvem obce na sv?m zased?n? dne???

??????????????. Ing. Zden?k Strad?j starosta obce

PS. Hov??any poraz?me ne jen ve fotbale, ale ve v?ech sportovn?ch sout???ch konan?ch mezi ob?ma obcemi. a? na v??n? ?asy!

Informace:
11.9.2005 Dopln?ny v?sleky z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2005.
31.8.2005 Do fotogalerie p?id?ny nov? fotografie ze z?vodu horsk?ch kol (více...)
26.8.2005 Pozv?nka na z?jezd SDH Huslenky (více...)
17.8.2005 Vala?sk? MTB kr?l (více...)
30.4.2005 Stracenec 2005 (více...)
22.4.2005 N?vrh rozpo?tu obce 2005
25.4.2005 Ozn?men? n?vrhu na vyhl??en? zvl??t? chr?n?n?ho ?zem? v CHKO Beskydy. (více...)
11.10.2004 Byla p?epracov?na fotogalerie a rozd?lena na n?kolik sekc
6.9.2004 V?sledky Vala?sk? MTB kr?l 2004 ke sta?en? zde.
4.9.2004 Fotografie ze z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2004
4.8.2004 V zaj?mavostech najdete p??sp?vek o bronzov?ch n?ramc?ch z Kychov?.
7.4.2004 N?v?t?va d?t? z huslensk? ?koly na obecn?m ??ad?
1.3.2004 Huslenky maj? nov?ho starostu (více...)
17.12.2003 nab?dka pozemku k v?stavb? RD (více...)
11.12.2003 obecn? z?vazn? vyhl??ka o m?sn?ch poplatc?ch 2/2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
26.4.2003 Ocen?n? divadeln?ho souboru Z? Huslenky - Ba?iny (více...)
17.4.2003 Vyu?it? ve?ejn?ho prostranstv?-sout (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice III. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice II. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice I. (více...)
Dnes je
pátek, 18.10.2019
Svátek má
Lukáš

mikee ©2oo2