H U S L E N K Y

HLAVNÍ MENU

Úvodní stránka
Obecní úřad
Adresář
(Služby, zdravotnictví,
restaurace)
Historie
Fotogalerie
Zajímavosti
Sport
Napsali o nás

Chat

Ozdravovna
v Kychové

Farní sbor ČCE
 

ANKETA
Už jste vyzkoušeli nový chat?
Ano 1645(51%)
Ne 1554(49%)
(Hlasujte kliknutím na odpověď)
 
190421 návštěvníků
od ledna 2003


8.4.2003
Program obnovy vesnice I.

V??en? spoluob?an?!
Jak jist? v?te, na?i obec (a nejen na?i) ?ek? v souvislost? se vstupem ?esk? republiky do EU mnoho ?kol?, kter? jsou finan?n? velmi n?ro?n?. Jde hlavn? o udr?en? ?istoty prost?ed?, ovzdu??, dotvo?en? komunikativn?ho prost?ed? (zv??en? pod?lu p??m?ho rozhodov?n? a spolustarosti ob?an? o d?n? v obci), zv??en? mikroobslu?nosti obce-mikroregionu (doprava, chodn?ky, cyklostesky, vyu?it? rekrea?n?ch mo?nost? obce) atd.

Mnoho se u? ud?lalo. Pos?len? el. s?t?, vybudov?n? plynovodu, vodovodu, z?skaly se budovy ze st?tn?ho majetku do majetku obce. Velk? probl?my v?ak m?me je?t? p?ed sebou. Jde p?edev??m o vybudov?n? obecn? kanalizace. Cena t?to akce se pohybuje ve v??i 140-200 milion? K?. I kdy? asi 70% t?to ceny m??e b?t dotov?no z EU a M?P, zbyl? ??stka, kterou mus? zaplati obec z vlastn?ch zdroj? je p??li? vysok? a v budoucnu m??e p?in?st vysok? rizika. P?em??l?me proto i o jin?ch ?e?en?ch, stejn? efektivn?ch, ale ??dov? levn?j??ch.

Chceme i nad?le vyu??vat dota?n? a grantovou politiku EU a vl?dy pro na?e projekty a pl?ny. K tomu v?ak mus?me m?t zpracov?n Pl?n obnovy obce a SWOT. Tyto V?m t?mto p?edkl?d?me k Va?emu n?hledu a k posouzen?.
Obrac?me se na V?s jako znalce m?stn?ho prost?ed? o pomoc, radu, p?ipom?nku, dopln?k k uveden?m probl?m?m. Va?e n?vrhy n?m m??ete zas?lat na meil. adresu stra?j@huslenky.cz, p?semn? na O?, do proden potravin Jednota, Trlica.
V???me, ?e Va?e zku?enosti a rady nez?stanou utajeny a ?e se s n?mi pod?l?te ne jen s p??teli, rodinn?mi p??slu?n?ky, ale i s obecn?m zastupitelstvem a ?irokou ve?ejnost?.
OZ V?m za va?i spolupr?ci p?edem d?kuje a p?eje pohodu do dn? p???t?ch.

Informace:
11.9.2005 Dopln?ny v?sleky z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2005.
31.8.2005 Do fotogalerie p?id?ny nov? fotografie ze z?vodu horsk?ch kol (více...)
26.8.2005 Pozv?nka na z?jezd SDH Huslenky (více...)
17.8.2005 Vala?sk? MTB kr?l (více...)
30.4.2005 Stracenec 2005 (více...)
22.4.2005 N?vrh rozpo?tu obce 2005
25.4.2005 Ozn?men? n?vrhu na vyhl??en? zvl??t? chr?n?n?ho ?zem? v CHKO Beskydy. (více...)
11.10.2004 Byla p?epracov?na fotogalerie a rozd?lena na n?kolik sekc
6.9.2004 V?sledky Vala?sk? MTB kr?l 2004 ke sta?en? zde.
4.9.2004 Fotografie ze z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2004
4.8.2004 V zaj?mavostech najdete p??sp?vek o bronzov?ch n?ramc?ch z Kychov?.
7.4.2004 N?v?t?va d?t? z huslensk? ?koly na obecn?m ??ad?
1.3.2004 Huslenky maj? nov?ho starostu (více...)
17.12.2003 nab?dka pozemku k v?stavb? RD (více...)
11.12.2003 obecn? z?vazn? vyhl??ka o m?sn?ch poplatc?ch 2/2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
26.4.2003 Ocen?n? divadeln?ho souboru Z? Huslenky - Ba?iny (více...)
17.4.2003 Vyu?it? ve?ejn?ho prostranstv?-sout (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice III. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice II. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice I. (více...)
Dnes je
pátek, 18.10.2019
Svátek má
Lukáš

mikee ©2oo2