H U S L E N K Y

HLAVNÍ MENU

Úvodní stránka
Obecní úřad
Adresář
(Služby, zdravotnictví,
restaurace)
Historie
Fotogalerie
Zajímavosti
Sport
Napsali o nás

Chat

Ozdravovna
v Kychové

Farní sbor ČCE
 

ANKETA
Už jste vyzkoušeli nový chat?
Ano 1691(52%)
Ne 1575(48%)
(Hlasujte kliknutím na odpověď)
 
194478 návštěvníků
od ledna 2003


25.4.2005
Ozn?men? n?vrhu na vyhl??en? zvl??t? chr?n?n?ho ?zem? v CHKO Beskydy.

V minul?ch dnech n?s CHKO Beskydy informovala, ?e na jej? n?vrh vznik? zvl??t? chr?n?n? ?zem? (ZCH?) v lokalit? na?? obce ? P??rodn? rezervace Losov?. Tato rezervace zab?r? asi 7 ha plochy v severn? ??sti ?dol? Losov?. Vymezen? z?kladn?ch podm?nek ochrany: 1. Na cel?m ?zem? ZCH? je zak?z?no: a) hospoda?it na pozemc?ch zp?sobem vykazuj?c?m intenzivn? technologie, zejm?na prost?edky a ?innosti, kter? mohou zp?sobit zm?ny v biologick? rozmanitosti, struktu?e a funkci ekosyst?mu anebo nen?vratn? po?kozovat p?vodn? povrch, b) pou??vat biocity c) povolovat a um?s?ovat nov? stavby, d) povolovat nebo uskute??ovat z?m?rn? roz?i?ov?n? nep?vodn?ch rostlin a ?ivo?ich? e) sb?rat ?i odchyt?vat rostliny a ?ivo?ichy, krom? pr?va sb?ru lesn?ch plodin a myslivosti (ta je omezena ? nebudou zav?d?ny intenzivn? chovy zv??e, prov?d?no p?ikrmov?n? a vnad?n? zv??e, v?stavba za??zen? k chovu a p??i o zv?? a sb?r vajec zv??e pernat?) 2. Jen ze souhlasem Spr?vy CHKO Beskydy je mo?no na ?zem? ZCH? Losov?: a) vj??d?t motorov?mi vozidly s v?jimkou vlastn?k? a n?jemc? pozemk? v rezervaci, hasi??, policie.. b) po??dat sportovn? a turistick? akce, l?tat na pad?c?ch, rogalech a jezdit na kolech mimo zpevn?n? komunikace c) zasahovat do vodn?ho re?imu a odtokov?ch pom?r? d) udr?ovat a rekonstruovat st?vaj?c? komunikace e) hnojit pozemky a pou??vat chemick? prost?edky f) prov?d?t ve?ker? z?sahy a opat?en?, kter? nejsou v souladu se schv?len?m pl?nem p??e, (zales?ov?n?, zm?ny druh? pozemk? a jejich vyu?it?). Obec Huslenky nem? dobr? zku?enosti s prac? a jedn?n?m pracovn?k? r?zn?ch ochran??sk?ch spole?nost? - z?kaz v?stavby, t??by, po??d?n? sportovn?ch akc?, ?asto nesmysln? a? nebezpe?n? p??kazy a z?kazy (nap?. regulace Uhersk?ho potoka, kde hroz? podemlet? a zborcen? jedin? p??stupov? cesty) a dal??. M?me za to, ?e m?stn? lid? tuto krajinu tvo?ili po stalet?. A jestli se dnes n?komu tento v?sledek l?b?, tak je to d?kazem, ?e svou pr?ci d?lali a dob?e. T??ko se pak m??eme smi?ovat s t?m, ?e ?n?kdo z centr?ln? Afriky chce pou?ovat eskym?ky, jak maj? stav?t ze sn?hu sv? igl??. T??ko se smi?ujeme s t?m, ?e n?kdo jedn?m ?krkem pera sn??? cenu na?ich nemovitost? na cenu nulovou. Jestli se n?komu m?j d?m, moje parcela, m?j les, l?b?, a? si ji koup? za tr?n? cenu, nebo a? dopl?c? majiteli rozd?l u?l?ho zisku. Tak, jak se to d?je v jin?ch demokratick?ch zem?ch. Doposud jsem m?l za to, ?e doba, kdy jsme sice byli majiteli mnoha nemovitost?, ale hospoda?ili s nimi a zisk brali jin?, je d?vno pry?. N?kdy v?ak o tom za??n?m pochybovat. O vzniku nov?ho ZCH? v Losov?m chceme jednat na Obecn? rad?. Jestli se v?ak s uveden?m probl?mem chcete sezn?mit podrobn?ji, m??ete nav?t?vit O? Huslenky, kde V?m budou poskytnuty n?m zn?m? informace a kde se m??ete k dan?mu p??padu vyj?d?it. J.Pokorn?

Informace:
11.9.2005 Dopln?ny v?sleky z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2005.
31.8.2005 Do fotogalerie p?id?ny nov? fotografie ze z?vodu horsk?ch kol (více...)
26.8.2005 Pozv?nka na z?jezd SDH Huslenky (více...)
17.8.2005 Vala?sk? MTB kr?l (více...)
30.4.2005 Stracenec 2005 (více...)
22.4.2005 N?vrh rozpo?tu obce 2005
25.4.2005 Ozn?men? n?vrhu na vyhl??en? zvl??t? chr?n?n?ho ?zem? v CHKO Beskydy. (více...)
11.10.2004 Byla p?epracov?na fotogalerie a rozd?lena na n?kolik sekc
6.9.2004 V?sledky Vala?sk? MTB kr?l 2004 ke sta?en? zde.
4.9.2004 Fotografie ze z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2004
4.8.2004 V zaj?mavostech najdete p??sp?vek o bronzov?ch n?ramc?ch z Kychov?.
7.4.2004 N?v?t?va d?t? z huslensk? ?koly na obecn?m ??ad?
1.3.2004 Huslenky maj? nov?ho starostu (více...)
17.12.2003 nab?dka pozemku k v?stavb? RD (více...)
11.12.2003 obecn? z?vazn? vyhl??ka o m?sn?ch poplatc?ch 2/2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
26.4.2003 Ocen?n? divadeln?ho souboru Z? Huslenky - Ba?iny (více...)
17.4.2003 Vyu?it? ve?ejn?ho prostranstv?-sout (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice III. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice II. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice I. (více...)
Dnes je
pátek, 13.12.2019
Svátek má
Lucie

mikee ©2oo2