H U S L E N K Y

HLAVNÍ MENU

Úvodní stránka
Obecní úřad
Adresář
(Služby, zdravotnictví,
restaurace)
Historie
Fotogalerie
Zajímavosti
Sport
Napsali o nás

Chat

Ozdravovna
v Kychové

Farní sbor ČCE
 

ANKETA
Už jste vyzkoušeli nový chat?
Ano 1645(51%)
Ne 1552(49%)
(Hlasujte kliknutím na odpověď)
 
190402 návštěvníků
od ledna 2003


1.3.2004
Huslenky maj? nov?ho starostu

Zem?t?esen? ve veden? obce za?ily v?ce ne? dvoutis?cov? Huslenky na Vset?nsku. Dosavadn? starosta Zden?k Strad?j rezignoval na sv?j post z osobn?ch d?vod?, kter? necht?l bl??e komentovat. Zastupitelstvo na sv?m p?te?n?m mimo??dn?m zased?n? zvolilo do ?ela obce dosavadn?ho m?stostarostu Josefa Pokorn?ho. Nov? starosta se netaj? n?ro?n?mi ?koly, kter? bude obecn? ??ad ?e?it. "Bude t?eba dodr?et v?hledov? pl?n, kter? jsme si stanovili u? d??ve. Jedn? se zejm?na o v?stavbu kanalizace, kter? je velmi finan?n? n?ro?n?. Dal??m pl?nem je vybudovat d?stojn? centrum, kde by se mohly sch?zet r?zn? z?jmov? kluby, kter? u n?s p?sob?. Byla by zde tak? nap??klad po?ta, knihovna nebo prodejny, kter? jsou v budov? b?val?ho m?stn?ho n?rodn?ho v?boru. Ta dr?? pohromad? u? jen silou v?le,"?ekl Pokorn?. Doplnil, ?e v?e se mus? ud?lat tak, aby se pl?novan? budova z n?jm? sama financovala a obec na ni nedopl?cela. Velk?m snem nov?ho starosty je i vybudov?n? cyklistick? stezky, kter? by vedla po prav?m b?ehu Be?vy kolem chatov? oblasti. Uleh?ila by hlavn? silnici, p?isp?la k bezpe?nosti a roz???ila turistickou nab?dku mikroregionu.

Zastupitel? na sv?m zased?n? z?rove? zvolili na post m?stostarosty Josefa S?vka. Ten m? s politikou na ni??? ?rovni zku?enosti u? od roku 1978 a v zastupitelstvu obecn?ho ??adu p?sob? od zm?ny politick?ho re?imu v roce 1989. "M?m kr?dem je hlavn? t?lov?chova. Sl?bil jsem, ?e lid?, kte?? ke mn? p?ijdou s n?jak?m probl?mem, budou m?t dve?e otev?en?,"?ekl nov? m?stostarosta.

B?val? starosta Huslenek Zden?k Strad?j nastoupil do funkce u? v roce 1990 a odstoupit se nyn? rozhodl z osobn?ch d?vod?, kter? necht?l bl??e komentovat. "Nov?mu starostovi p?eju ve slo?it? a n?ro?n? funkci hodn? pracovn?ch ?sp?ch? a a? vede obec k prosperit?,"uvedl Zden?k Strad?j, kter? v?ak z komun?ln? politiky zcela neodch?z?. Znovu byl zvolen do rady obecn?ho ??adu a z?rove? nad?le z?st?v? ?editelem ozdravovny Kychov?. "Funkce starosty je velmi n?ro?n?. Zden?k Strad?j na sebe vzal mnoho ?kol?. Po??naje usmi?ov?n?m rozkohout?n?ch soused? a? po sh?n?n? milion? na plynofikaci, kanalizaci a ?e?en? dal??ho p??valu nekon??c?ch starost?. Po ?trn?cti letech p?ed?v? obec, kter? byla ur?ena k z?niku, bohat?? a nezadlu?enou,"uvedl na jeho adresu nov? starosta. Obec m?la toti? kv?li pl?novan? p?ehrad? dlouh? l?ta stavebn? uz?v?ru a po??talo se s jej? likvidac?. Na adresu b?val?ho starosty zazn?valy po sch?zi krom? uzn?n? i kritick? hlasy. "Zm?nu v?t?m a m?la nastat u? d??ve. Od nov?ho starosty a m?stostarosty si slibuji, ?e nastane rovnopr?vnost mezi ?dol?mi,"?ekl Anton?n Trt?k z ??sti pod ?ern?m.

Zdroj:Zl?nsk? noviny
Datum: 01.03.2004
Autor: Michal Mikulenka

Informace:
11.9.2005 Dopln?ny v?sleky z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2005.
31.8.2005 Do fotogalerie p?id?ny nov? fotografie ze z?vodu horsk?ch kol (více...)
26.8.2005 Pozv?nka na z?jezd SDH Huslenky (více...)
17.8.2005 Vala?sk? MTB kr?l (více...)
30.4.2005 Stracenec 2005 (více...)
22.4.2005 N?vrh rozpo?tu obce 2005
25.4.2005 Ozn?men? n?vrhu na vyhl??en? zvl??t? chr?n?n?ho ?zem? v CHKO Beskydy. (více...)
11.10.2004 Byla p?epracov?na fotogalerie a rozd?lena na n?kolik sekc
6.9.2004 V?sledky Vala?sk? MTB kr?l 2004 ke sta?en? zde.
4.9.2004 Fotografie ze z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2004
4.8.2004 V zaj?mavostech najdete p??sp?vek o bronzov?ch n?ramc?ch z Kychov?.
7.4.2004 N?v?t?va d?t? z huslensk? ?koly na obecn?m ??ad?
1.3.2004 Huslenky maj? nov?ho starostu (více...)
17.12.2003 nab?dka pozemku k v?stavb? RD (více...)
11.12.2003 obecn? z?vazn? vyhl??ka o m?sn?ch poplatc?ch 2/2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
26.4.2003 Ocen?n? divadeln?ho souboru Z? Huslenky - Ba?iny (více...)
17.4.2003 Vyu?it? ve?ejn?ho prostranstv?-sout (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice III. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice II. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice I. (více...)
Dnes je
pátek, 18.10.2019
Svátek má
Lukáš

mikee ©2oo2